ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №64 Първи юни (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:64
Име:Първи юни
Директор:Дочка Мичева
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Полковник Стоян Топузов"- VII м. р.
Комуникация:
8242315 9250712

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редСОП или
хронични заболявания
през
работна група
1-ва ясла, родени 2016 г.30291000
2-ра ясла, родени 2015 г.52456100
1-ва група, родени 2014 г.57522000
2-ра група, родени 2013 г.65555000
3-та група, родени 2012 г.59493010
Подготвителна група, родени 2011 г.54462000
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2017/2018
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
  • Детето има брат/сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.
Информация за родители

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019г.


Уважаеми родители,

В ДГ№64 "Първи юни" втора година работи Специална разновъзрастова група за деца със специални образователни потребности. С тях работи екип от психолог, логопед , ресурсен учител, както и учители със специалност предучилищна педагогика, за обучението и интегрирането им, съобразно здравословните и възрастови особености на всяко дете.

Децата с хронични заболявания ще се приемат отделно за новата 2018/2019 учебна година от децата със специални образователни потребности.

Дочка Мичева
директор на ДГ № 64 „Първи юни“

 

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

1. Лична здравно-профилактична карта – актуална, в началото на всяка учебна година;

2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остри заразни заболявания и паразити /валидността на медицинската бележка е 3 дни/.

3.При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии - представят се нови изследвания микробиология!

4. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)!

5. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

6. При отсъствие на детето по здравословни причини се представя медицинска бележка от личния лекар за здравословното състояние на детето и липсата на контакт със заразно болен.

Забележка:

Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием за деня на детето Ви.

 

За повече информация - на интернет страница на ДГ № 64 „Първи юни” : http://dg64.eu/ или на телефоните на ДГ № 64 "Първи юни" СО Район "Люлин"