ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №64 Първи юни (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:64
Име:Първи юни
Директор:Дочка Мичева
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Полковник Стоян Топузов"- VII м. р.
Комуникация:
8242315 9250712

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редСОП или
хронични заболявания
през
работна група
1-ва ясла, родени 2016 г.29290000
2-ра ясла, родени 2015 г.51455100
1-ва група, родени 2014 г.57542010
2-ра група, родени 2013 г.65587000
3-та група, родени 2012 г.59554000
Подготвителна група, родени 2011 г.54522000
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2017/2018
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
  • Детето има брат/сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.
Информация за родители

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017 / 2018г.


Уважаеми родители,
Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2017/2018г., която ще се проведе по групи в детското заведение, както следва:

ПЪРВА И ВТОРА  ЯСЛЕНИ ГРУПИ – 26 септември 2017г. (вторник) от 17:00 часа

ПЪРВА възрастова група - 25 септември 2017г. (понеделник) от 17:00 часа

ВТОРА възрастова групи– 20 септември 2017г. (сряда) от 17:00 часа

ТРЕТА възрастова група– 18 септември 2017г. (понеделник) от 17:00 часа

 ЧЕТВЪРТА възрастова група– 19 септември 2017г. (вторник) от 17:00 часа


Родителските срещи се провеждат отделно по групи и има информационен и организационен характер.
Дневен ред:
• Запознаване с Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол;
• Изисквания към медицински изследвания, документи и декларации ;
• Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
• Избор на родителски актив и представители на групата. Разни.


ВАЖНО! Поканата важи само за родители и не включва присъствието на деца! Необходимо е присъствието само на един родител.

Дочка Мичева
директор на ДГ № 64 „Първи юни“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,
НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ:

Към 01.08.2017г. се представят:

1. Лична здравно-профилактична карта – НОВА за 2017/2018 г. в началото на всяка учебна година;

2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остри заразни заболявания и паразити /валидността на медицинската бележка е 3 дни/.

3.При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии - представят се нови изследвания микробиология!

4. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)!

5. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

Забележка:

Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием на детето Ви.

 

За повече информация - на интернет страница на ДГ № 64 „Първи юни” : http://dg64.eu/ или на телефоните на ДГ № 64 "Първи юни" СО Район "Люлин"