ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

15.04.2009 ОТГОВОР НА ОТВОРЕНО ПИСМО – ПОКАНА ОТ ИНИЦИАТИВЕН РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТ

ОТГОВОР НА ОТВОРЕНО ПИСМО–ПОКАНА ОТ ИНИЦИАТИВЕН РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТ

ОТНОСНО: ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЛИПСАТА НА ДОСТАТЪЧНО МЕСТА В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ГРАД СОФИЯ

В Столична община постъпи отворено писмо-покана от 10.04.2009 г. относно протест, организиран от инициативен родителски комитет срещу липсата на достатъчно места в детските заведения в град София.

В тази връзка предоставяме отговор от Столична община по поставените в писмото въпроси и прилагаме актуална информация относно предприетите от общината мерки за увеличаване местата в детските градини.

ДО:

ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИНИЦИАТИВЕН
РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТ
ул. „Екзарх Йосиф” № 53-А
София-1000

КОПИЕ ДО:

Г-Н ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
ТЕЛЕВИЗИЯ БТВ
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
ТВ 2
ТВ 7
ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

УВАЖАЕМА Г-ЖО ТАКЕВА,

През 2006 г. новото ръководство на Столична община - Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” си постави за задача изготвянето на анализ за състоянието на системата на предучилищното образование и възпитание, като част от системата на средното образование.

В резултат на сериозния анализ на информацията, предоставена от районните администрации относно наличието на голям брой желаещи за прием в детските заведения , както и състоянието на материалната база, се пристъпи към изготвяне на П рограма за увеличав ане броя на местата в детските заведения на територията на Столична община за периода 2007-2013 година, както и подобряване на условията за работа в тях. С въведената през 2008 година Информационната система за обслужване на детските градини се създаде възможност за събиране на точна информация, свързана със системата на предучилищното образование, на базата на която да се вземат правилните и обективни управленски решения.

Мерките, посочени в Програмата за увеличаване на местата в детските градини са съобразени и с конкретните данни за родените деца в София по данни на ЕСГРАОН, като през 2006 година родените в София деца са 12 996, 2007 г. – 14 792, 2008 г. – 15 661. Тук трябва да се добави и механичният прираст на млади семейства от страната към София, който процес е динамичен и трудно би могъл да се контролира.

За разрешаване недостига на места в детските градини Столична община извършва конкретни действия, насочени към разкриване на нови групи в рамките на съществуващите детски градини, разширяване на сградния фонд, изграждане на нови на мястото на пожароопасни постройки, както и строителството на нови детски градини. В сравнение с 2006 година, когато разкритите нови групи са 11, през 2008 година по план бяха заложени 20, а разкрити 33 нови групи. Това красноречиво говори, че директори, администрация на Столична община с подкрепата на Столичен общински съвет работи в посока разкриване на повече нови места и удовлетворяване на по-голям брой желаещи родители децата им да посещават детски градини.

Като се има предвид, че закритите детски градини в гр. София за периода 1992-200 5 година са 44, не може да се очаква новото ръководство на Столична община да построи за две години същия брой детски градини. В тази връзка е важно да се отбележи, че през 2006 година е построена една нова детска градина – ЦДГ № 23, кв. Горубляне, през 2007 година – 5 нови сгради на детски градини, през 2008 г. – 5 нови сгради на детски градини. През 2009 година ще бъдат построени 9 нови сгради на детски градини на мястото на пожароопасни постройки – 2 в район „Красно село”, 2 в район „Кремиковци”, 1 в район „Илинден”, 1 в район „Овча купел”, 1 в район „Възраждане”, 1 в район „Връбница” и 1 в район „Панчарево”, 7 разширения на съществуващи сгради на детски градини – 2 в район „Красно село”, 1 в район „Подуяне”, 1 в район „Слатина”, 1 в район „Люлин”, 1 в район „Витоша” и 1 в район „Панчарево” и 5 нови детски градини – 1 в район „Подуяне”, 2 в район „Панчарево”, 1 в район „Нови Искър” и 1 в район „Младост” /след ремонт и преустройство на сградата на бивше ОДЗ №39/. Сроковете за ново строителство на детски градини са обвързани с технологично време, което се изисква съгласно нормативните документи.

Извършването на посочените по-горе дейности е свързано и с големи инвестиции от страна на Столична община. За 2006 година отделените средства са в размер на 1 900 000 лв., за 2007 – 7 700 000 лв, за 2008 г. – 25 500 000 лв., за 2009 г. – 45 000 000 лв.. Тези средства се използват както за строителство, така и за подобряване условията за отглеждане и възпитание на децата. За сравнение през 2006 година са ремонтирани 17 детски градини на обща стойност 1 135 000 лв., а през 2008 г. – 114 детски градини на обща стойност 20 млн. лева. Подобрената материална база и много добрите условия, които са създадени в по-голяма част от детските градини на територията на Столична община са предпоставка за по-голям брой желаещи родители да запишат децата си в общински детски заведения.

От 2006 година е спряна замяната на публична общинска собственост с предназначение за детски градини, като последният случай за замяна на двора на ОДЗ № 81, район „Възраждане” срещу жилища – собственост на фирмата-наемател е спрян с намесата на кмета на Столична община. До момента няма подновени договори за отдаване на помещения под наем в детски заведения.

От 2007 година съществува мораториум върху отдаване на помещения под наем в детски градини. През периода 2006-2008 година са освободени 11 помещения, отдадени под наем на частни образователни структури, като след извършване на ремонтни дейности на стойност 220 000 се разкриха 11 нови групи с 300 деца. Администрацията на Столична община потърси начин и за предсрочно прекратяване на договорите с наемателите на помещения в детските градини. Пример в това отношение са разкритите през 2008 година 2 нови яслени групи в ОДЗ № 7, район „Триадица” и 1 нова градинска група в ОДЗ № 60, район „Оборище”.

За преодоляване недостига на места в детските градини се извършва и максимално уплътняване на групите, като това не влияе на качеството на възпитание и обучение на децата, а натоварва допълнително екипите, които отглеждат и възпитават децата.

В последните две години Столична община работи в тясно сътрудничество и партньорство с родителските, синдикални и неправителствени организации, експерти от областта на средното образование. През 2006 година бе създаден Консултативен съвет по образование при Столична община, в чиито състав влизат представители на Министерство на образованието, Комисия по образование към Народно събрание, Синдикат на българските учители, Синдикат по образование към КТ „Подкрепа”, КНСБ, НУС, Председателя на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания към Столичен общински съвет, представители на НПО, общински съветници. Със Заповед № РД-09-01-83/22.02.2008 г. на Кмета на Столична община бе създадена работна група с участието на представители от „Асоциация на родителите”, Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”, Сдружение на директорите в средното образование в Република България, Съюз на работодателите в системата на народната просвета, директори на детски градини, родители, експерти от Дирекция „Образование” при Столична община и обществения посредник на Столична община. Тази работна група разработи и предложи на Столичен общински съвет проекта за Правила за приемане на деца в общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини.

Въпросите относно наличието на свободни места в детските градини, техният недостиг и конкретните мерки от страна на Столична община са разглеждани и обсъждани на заседанията на работната група, както и на Консултативния съвет по образование. Обявяването на свободните места за всяка възрастова група се извършва от директорите на детските градини съобразно капацитета на отделните групи и в съответствие с изискванията на СРИОКОЗ. Обявените свободни места за новия прием на децата през 2009 година по години на раждане е както следва:

2008 г. – 889
2007 г. – 980
2006 г. – 3433
2005 г. – 195
2004 г. – 164
2003 г. – 245

Общо – 5906

Броят на свободните места ще нарасне предвид разкриването на нови групи и разширяването на сградния фонд.

В приетата от Столичен общински съвет Стратегия за развитие на средното образованието в Столична община 2007 - 2015 год. и в Плана за действие по реализация на стратегията за 2009 год. е предвидено проучване на общински терени с предназначение за детски градини.

На проведено заседание на Консултативния съвет по образование на 13.03.09 год. с участието на арх. Петър Диков – Главен архитект на София бе обсъден въпросът с изготвяне карта на София, съдържаща настоящи и бъдещи терени за училища и детски градини. Градоустройственото планиране на общински учебни и детски заведения ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни наредби за изграждане и функциониране на образователни структури.

Арх. Диков пое ангажимент до края на м.април тази карта да е готова и да бъде предложена на КСО за разглеждане и нанасяне на конкретни характеристики. Планът за образователните структури да бъде съобразен с нормативите /които по думите на арх. Диков са остаряли/ на 5000 жители 1 детска градина и 10 000 жители – 1 училище. В новите зони на София ще бъдат отредени терени, които ще бъдат предоставени и на частните образователни институции за развитие на публично-частното партньорство.

Столична община се е обръщала към държавни институции за предоставяне на подходяща база, която може след преустройство и реконструкция да обслужва нуждите на общината. До този момент няма постъпили предложения.

В духа на добрите партньорски взаимоотношения с родителските организации и с цел осъществяване на прозрачен механизъм за родителски контрол върху приема на децата, в приетите от Столичен общински съвет „Правила за приемане на деца в общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община”, в Раздел ІV „Контрол” е дадена възможност представители от работната група /в т. ч. и родителските организации/ да осъществяват контрол по спазване на приема.

В бюджета на Столична община за 2009 год. за издръжка на детските градини са осигурени 32 мил. лева.

Месечната издръжка на едно дете в детско заведение не е 90 – 120 лв., а варира между 180 и 220 лв. Пример в тази посока са следните 3 столични района:

- Район „Оборище” – 216.20 лв.
- Район „Лозенец” – 200.08 лв.
- Район „Надежда” – 193.40 лв.

Работните заплати на персонала в детските градини са държавна отговорност и се определят в съответствие с Наредба №2/18.02.08 год. на МОН.

Столична община подкрепя квалификацията на педагогическите и непедагогически кадри. В подписания Колективен трудов договор през 2008 год. между СО, работодателските организации и синдикални организации в системата на народната просвета годишните средства за квалификациите на персонала са определени в размер от 0,8 на сто от годишните средства от работната заплата.

За 2008 год. за повишаване квалификацията на персонала са изразходвани 254 367 лв.

За 2009 год. от бюджета на функция „Образование” са осигурени 80 000 лв. за обезпечаване на „Програма за квалификация на помощник възпитателите”. През 2008 год. работните заплати на педагогическия персонал бяха увеличени средно с 27%, като СБРЗ достигна 682 лв.

Ниски останаха заплатите на помощния персонал, където СБРЗ е 390 лв.

Чрез прилагането на критерия „Родители или баба/дядо работещи в системата на средното образование” за предимство при приемане на децата в детските градини се цели задържането на педагогическия и непедагогическия персонал в общинските ОДЗ и ЦДГ.

Затварянето на детско заведение или на групи през летния период става само и единствено при извършване на основен или текущ ремонт.

С писма всяка година Дирекция „Образование” изисква представянето на график за работа на детските заведения, който да осъществява възможности за посещаване на детска градина от всички деца, чиито родители са заявили такова желание. Това става с писмено подадена молба от тях до директора на детското заведение.

Детското заведение работи със сборни групи или децата се пренасочват в най-близката детска градина, за да може да се сформират поне 2 или 3 групи.

Графикът се оповестява в ИСОДГ, в детските градини и се представя в Дирекция „Образование”, а кмета на съответния район издава заповед.

От подадените 75 молби на родители в ОДЗ №8 за м. август на 2008 год. в действителност са посещавали само 23 деца за първа и втора седмица и за останалите 2 седмици по 12 деца.

Въпреки изработените графици за работа на детските градини през м. юли и август повечето от детските градини са изправени пред факта да работят с 1 или 2 групи.

Неприложимо е направеното предложение такъв график да бъде изработен за години напред, защото никой от родителите на деца не планира годишния си отпуск за години напред, а извършването на плановите ремонти са за бюджетна година.

Вече има и случай на публично-частно партньорство. Изградена е нова сграда на детска градина - ЦДГ №161 в кв. „Овча купел – старата част” срещу замяна на общински терен.

На този етап не е разработено законодателство, което да дава възможност за създаване и контрол на алтернативни форми за отглеждане на деца, но продължаваме усилията за търсене на възможности в тази посока.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА